ЗА НАС
FSC® C122043
ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
НОВИ МАШИНИ
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
FSC® C122043

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

С настоящото изявление, ръководството на МАГМА ПАК декларира съпричастност към “Политика за асоцииране на организации с FSC”, документ FSC-POL-01-004 V2-0. Ръководството поема ангажимент за поддържането, прилагане и постоянното подобрение на Системата за контрол по проследяване на продукцията (СоС), съгласно всички изискванията на FSC, включително снабдяването, съхраняването, ползването и продажбата на сертифицирани по FSC материали.
 
С настоящото, ръководството декларира, че организацията не е и няма да допусне да е въвлечена директно или индиректно в:
•Незаконни дейности в горите и/или търговия с незаконна дървесина и продукти от гората;
•Нарушаване на традиционните и граждански права при горскостопанските дейности;
•Застрашаване или увреждане на гори с висока консервационна стойност при извършване на горскостопанските дейности;
•Промяна на предназначението на горски територии или превръщането на гори в плантации или промяна начина на трайно ползване на горски територии за негорскостопански цели;
•Ползване на генно-модифицирани посадъчни материали (дървета) в горскостопанските дейности.
•Нарушаване на която и да е от основните конвенции на Международната организация по труда (МОТ), както са определени в “Декларация на МОТ относно основни права и принципи по време на работа, 1998”.
•Ползване на видове от конвенцията CITES (Вашингтонската конвенция) за търговия със застрашени видове без необходимите разрешителни за това.
 
Ръководството на организацията гарантира, че:
•Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за контрол на СоС.
•Организацията се задължава да спазва Системата за контрол на СоС в съответствие с изискванията на FSC-STD-40-004 V2-1, FSC-STD-40-004a, FSC-STD-50-001 V1, както и на всички останали отнасящи се до дейността на организацията изисквания на FSC.
•Организацията е провела анализ за риска на работното място и изпълнява договор служба Трудова медицина, като има въведен набор от процедури за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Процедурите са налични при отговорния за ЗБУТ и при отговорните служители за различните звена на организацията.
•Организацията осигурява необходимото обучение на служителите и работниците си. На всички заети лица се извършва начален и периодичен инструктаж по безопастност на труда и особеностите на работното място от отговорния за ЗБУТ или друг компетентен служител. Инструктажите и обученията се протоколират в съответствие с изискванията на настоящата Система за контрол по проследяване на продукцията.
 
Отговорен за поддържането, прилагането, контрола и усъвършенстването на настоящата Документирана Система за контрол по FSC СоС е Управителят на организацията.
Настоящата декларация на ръководството е публично достъпна в офиса на организацията на посочения адрес за контакти, а също може да бъде получена от Управителя на организацията.
 
Уеб Дизайн: ПроСтудио